พาณิชย์ เตรียมเสนอครม.เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง

พาณิชย์ เตรียมเสนอครม.เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังต่อเนื่อง คาดใช้งบกว่า 5 พันลบ.

 

ข่าวธุรกิจวันนี้

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 4 ต่อไป โดยเงื่อนไขเหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ คือ ประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.-1พ.ย.66 จ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด ตั้งงบประมาณ 4,743.5 ล้านบาท

“งบ 4,743 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนต่างถ้าต้องจ่าย แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องจ่าย เพราะราคาอยู่ที่ 3 บาทกว่าแล้ว เกินรายได้ที่ประกันไว้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นปีแล้ว” รมว.พาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานกับการประกันรายได้ ดังนี้ 1) ช่วยดอกเบี้ย 3% แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลังตั้งงบไว้ 41.4 ล้านบาท 2) ช่วยดอกเบี้ยสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต็อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกมาก เพื่อไม่ทำให้ราคาตก โดยตั้งงบไว้ 15 ล้านบาท 3) ช่วยดอกเบี้ย 3% ให้กับลานมัน โรงแป้ง หรือโรงงานผลิตเอทานอล ในการนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมัน หรือเอทานอล และเก็บสต็อกไว้ 3-6 เดือน ตั้งวงเงิน 225 ล้านบาท

“งบประมาณที่ใช้ในมาตรการคู่ขนาน 291.4 ล้านบาท เมื่อรวมกับการประกันรายได้ จะเป็นวงเงินทั้งหมดราว 5,035.3 ล้านบาท จะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเร็ว” นายจุรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67 โดยมีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการด้านการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยตั้งแต่ปี 67 จะต้องได้ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ไร่ จากปัจจุบันทำได้ 3.48 ตัน/ไร่